Utleiebetingelser

 1. All utleie skjer fritt fra Trondheim Lyd As (TL) sitt lager i Trondheim. Besørger TL transport, tilkommer fraktkostnad og eventuelt riggekostnad.
 2. Utleie kan ikke gjøres til personer under 18 år. Legitimasjon må forevises.
 3. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. TL har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.
 4. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse, hvis ikke annet er avtalt. Fakturagebyr på kr. 35 kan påkomme. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
 5. TL skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr.
 6. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser eller misligholder sin kreditt, kan TL umiddelbart oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi TL sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret.
 7. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles TL senest en uke før leieperiodens utløp.
 8. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 75% avgift av leieprisen pr. dag. Det påhviler leietaker uoppfordret å returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode.
 9. Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 returdag. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 75% av baseprisen.
 10. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utleid utstyr skal returneres i samme tilstand som det ble utlevert, rengjort og med kveilede kabler.
 11. TL står som forsikringsansvarlig av utleid utstyr. Leietaker er dog eneansvarlig for all skade/mangel som oppstår på utstyret, uansett skadetype og årsak, og leietaker må påregne en egenandel opp til 10 000 kr. ved tap eller skade på utstyr. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 12 i disse betingelser.
 12. Tilbakeleverte defekte lyskilder ol. belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av TL, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter en takst på 250 kr + mva pr. time.
 13. TL har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt TL innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. TL påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra. Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.