top of page

Våre leiebetingelser

Vi er glade for å ha deg som kunde, og vil gjerne at du ser hvilke plikter vi har som utleier, og samtidig bekrefter ansvaret du har som leietaker. Betingelsene er gjeldende fra 01.03.2022 og anses som lest og godtatt ved bekreftelse av tilbud.

 

Tilbud

Tilbud er kun gjeldende innen oppgitt frist om ikke annet er avtalt skriftlig.

 

Trondheim Lyd (heretter kalt TL) er ikke pliktig til å holde utstyr og personell reservert for kunden før tilbudet er bekreftet og Trondheim Lyd AS har akseptert bekreftelsen.

 

Generelt

Utleie kan ikke gjøres til personer under 18 år.

 

Avvik fra leiebetingelsene er ikke gyldige med mindre de er avtalt skriftlig.

 

Levering ved utstyrsleie (dryhire)

 

All utleie skjer fra TL sitt lager i Trondheim.

 

Utstyr kan hentes mellom kl. 13.00 og 16.00 på leieperiodens første dag, om ikke annet er avtalt på forhånd.

 

TL kan besørge transport av utstyr etter avtale. Ved tilfeller der TL sørger for transport, tilkommer transportkostnad og eventuelt kostnad for opprigg. Dersom kunde ikke er tilgjengelig på avtalt sted til avtalt tid for leveranse, vil ventetid og/eller ytterligere transportkostnader belastes.

 

TL skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige utleid utstyr.

 

Retur ved utstyrsleie (dryhire)

 

Utstyr skal returneres før kl. 11.00 på leieperiodens siste dag. Det påhviler kunde uoppfordret å returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse eller ønske om forlengelse av leieperioden.

 

Kunden belastes de merkostnader TL måtte få som følge av forsinket eller mangelfull retur.

 

TL kan besørge transport for retur av utstyr etter avtale. Ved tilfeller der TL sørger for transport, tilkommer transportkostnad og eventuelt kostnad for nedrigg. Dersom kunde ikke møter på avtalt sted til avtalt tid for henting, vil ventetid og/eller ytterligere transportkostnader belastes.

 

Ansvar og risiko

Kunde forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut eller skille seg fra det på annen måte. Leid utstyr skal returneres i samme tilstand som det ble utlevert, rengjort og med kveilede kabler. Ved nødvendig rengjøring og nullstilling av utstyr samt kveiling av kabler ved retur, belastes kunde kr. 870 + mva. pr. time.

 

Forsikring

TL står som forsikringsansvarlig av utleid utstyr. Kunden bærer det hele og fulle ansvar for all skade/mangel som måtte oppstå, uansett skadetype og årsak. Kunde må regne med en egenandel opp til kr. 15 000 ved tap eller skade på utstyr. Simpelt tyveri/nasking dekkes ikke av forsikring og leietaker vil ved tilfeller som dette måtte dekke hele erstatningsbeløpet.

 

Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Tilbakeleverte defekte lyskilder o.l. belastes kunde etter gjeldende salgspris. Ved tilfeller der defekt utstyr kan repareres ved TLs verksted, vil kunde belastes reparasjonskostnaden.

 

TL har ansvar for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Kunde plikter å melde fra til TL umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveransen eller feil på utstyr. Eventuelle mangler berettiger ikke kunde til å oppheve avtalen, så lenge TL innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Kunde kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. TL påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader kunde måtte vise til som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

 

Framleie

Leid utstyr kan ikke framleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. TL har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til kunde. Utstyret må aldri innebygges i eller sammenføyes med annen fast eiendom.

 

Betaling

Leiebeløpet skal forhåndsbetales i Trondheim Lyds resepsjon ved leieperiodens begynnelse.

 

For bedriftskunder med konto skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse, med mindre annet er avtalt på forhånd.

 

Ved forsinket betaling belastes renter etter gjeldende satser. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som avtalebrudd.

 

Mislighold og avtalebrudd

Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelsene eller misligholder sin kreditt, kan TL umiddelbart oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Kunde plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi TL sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret.

 

Endring av avtale og avbestilling

Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Avtalen kan kun endres etter samtykke fra TL sin prosjektleder.

 

Ved avbestilling vil TL belaste kunde 20% av bekreftet tilbud.

 

Ved avbestilling mindre enn 4 uker før leieperiodens start, belastes 50% av bekreftet tilbud.

 

Ved avbestilling mindre enn 2 uker før leieperiodens start, belastes 100% av bekreftet tilbud.

 

Eventuelle innleiekostnader som ikke kan kanselleres etter bekreftet tilbud, faktureres i sin helhet.

 

Flytting av et prosjekt betraktes i utgangspunktet som kansellering av bekreftet tilbud, da det ikke nødvendigvis kan gis samme vilkår ved ny leieperiode.

 

Forhold utenfor TL sin kontroll og Force Majeure

TL forbeholder seg retten til å evakuere dersom det foreligger eller oppstår forhold som gjør gjennomføring uforsvarlig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, feil bruk av utstyr, væromslag og vind, manglende/blokkerte nødutganger eller andre byggetekniske forhold, samt trusler eller vold mot vårt personell.

 

Hendelser utenfor begge avtaleparters kontroll, som f.eks. krig, naturkatastrofer, streik etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar. Begge avtaleparter plikter å informere, uten opphold, dersom det kommer frem informasjon som gjør at leieforholdet ikke kan oppfylles i henhold til avtale, slik at belastning for begge parter kan begrenses i størst mulig grad.

 

Kjente forhold, som koronapandemien og tilhørende risiko for myndighetspålagte begrensninger omfattes ikke av Force Majeure.

 

Tillegg ved leie av scenekonstruksjoner

Oppdrag anses som utført selv om bygging av scenekonstruksjon ikke lar seg utføre grunnet ukjente fysiske forhold, dersom TL har levert utstyr og mannskap etter avtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, avvik i avstand og/eller fremkommelighet mellom parkering (for lossing og lasting) og venue, samt utilstrekkelige grunnforhold, kraftig væromslag, intens sommervarme, ukjente byggetekniske forhold og andre ukjente faktorer som kan påvirke sikkerhetsmessige hensyn.

 

Begge parter plikter å holde god dialog rundt alle forhold som berører scenekonstruksjoner og stille kvalifisert personell og beslutningstakere på befaring(er) før avtale inngås.

 

Ved høy vindstyrke eller sterke vindkast vil TL løpende måtte vurdere om tiltak skal iverksettes. Dette kan medføre at arrangementet må stanse, utsettes eller avlyses. Vår ansvarshavende sin sikkerhetsmessige vurdering, gjøres i samråd med ledelsen i TL.

 

Det økonomiske ansvaret hviler i alle slike tilfeller på kunde. For øvrig er kunde ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, ved fare for lynnedslag. Scenen er normalt sikret med jordspyd, men er ikke utstyr med lynavleder. Det påhviler kunde å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.

 

Nedbør i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. TL kan ikke påta seg praktisk eller økonomisk ansvar for utøvere på/i scenekonstruksjon eller tredjeparts utstyr. Det vil alltid være kundens ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller.

 

Ved svikt i teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med scenekonstruksjon fra TL, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leiepris så lenge TL søker å bringe forholdet i operativ stand igjen. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

 

Trondheim Lyd sin ansvarshavende har til enhver tid myndighet til å foreta showstop og evakuering av scene.

 

Ansvarshavende skal gjøres kjent med arrangørs showstoprutiner og evakueringsplaner, og gis tilgang til tett dialog med myndig beslutningstaker fra kunde. 

 

 

Trondheim 01.03.2022

bottom of page